Lid worden

Gedragsregels

Gedragsregels

Gedragsregels begeleiders in de sport

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan
voelen.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn
waardigheid aantast.
3. De begeleider dringt niet verder in het privéleven van de sporter door dan nodig is in het kader
van de sportbeoefening.
4. De begeleider meldt een affectieve relatie met een sporter direct bij het bestuur. De melding
wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De begeleider komt de afspraken die
met het bestuur zijn gemaakt, ten aanzien van de relatie, na.
5. Bij een affectieve relatie is het de taak van de begeleider om ervoor zorg te dragen dat de normen
van professionaliteit en onpartijdigheid blijven gehandhaafd.
6. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover
de sporter.
7. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien
jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
8. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren,
zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en
borsten.
9. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk
communicatiemiddel dan ook.
10. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect
omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of
de hotelkamer.
11. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen
schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is
wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen
of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
12. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling
tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken
van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken
honorering staan.
12
13. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de
sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met
deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
14. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Tot slot: De begeleider dient zich te realiseren dat het begrip afhankelijkheid of het uitoefenen van macht
niet alleen betekent het direct kunnen verlenen van gunsten waardoor de betrokken sporter in een
voordeligere positie komt te verkeren ten opzichte van andere sporters, maar ook verminderde zelfregie
kan betekenen. Onder verminderde zelfregie wordt verstaan het niet althans onvoldoende kunnen maken van eigen keuzes en het onvoldoende kunnen beschikken over eigen kracht om zelf oplossingen te
verzinnen voor problemen en een gebrek aan zelfredzaamheid.

Deze Gedragsregels begeleiders in de sport zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van
NOC*NSF d.d. 15 november 2011 en aangepast d.d. 14 mei 2018

Hall of fame

Pretium primis senectus habitasse

Pretium primis senectus habitasse

Pretium primis senectus habitasse

Pretium primis senectus habitasse

Pretium primis senectus habitasse

Pretium primis senectus habitasse

Kom je ook bij ons spelen?

Turnvereniging Turncademy
www.turncademy.nl
info@turncademy.nl